پذیرش دانشجو در خاوران - مزاياي تحصيل در خاوران

درصورتیکه برای واژه مدنظر شما معادلی تعریف نشده است، سپاسگزار خواهیم شد که اطلاعات مربوط به این واژه را در جدول زیر درج نمایید. بدیهی است این پیشنهاد شما از طریق فرهنگستان به گروه تخصصی مربوطه ارسال خواهد شد.

واژه انگلیسی
معادل پیشنهادی فارسی
تخصص مربوطه
تعریف واژه
مرجع استفاده شده برای این تعریف
 
درصورت تمایل به دریافت آخرین اخبار،مسابقات و همایش ها ایمیل خود را وارد کنید.