در این وبگاه کلیه واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای کلیه تخصصها در دسترس عموم قرار می گیرد.
در صورتی که واژه مورد نظر شما در هر تخصصی وجود نداشت، آن را برای ارسال به فرهنگستان وارد کنید.درصورتیکه برای واژه مدنظر شما معادلی تعریف نشده است، سپاسگزار خواهیم شد که اطلاعات مربوط به این واژه را در جدول زیر درج نمایید. بدیهی است این پیشنهاد شما از طریق فرهنگستان به گروه تخصصی مربوطه ارسال خواهد شد.

واژه انگلیسی
معادل پیشنهادی فارسی
تخصص مربوطه
تعریف واژه
مرجع استفاده شده برای این تعریف